Zásady ochrany osobních údajů

Správce:

Antonín Mokrý, se sídlem Pošná 80, 395 01 Pacov, IČO: 26031809 (dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce:

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb.

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

 • Jméno a příjmení (v případě objednávek v e-shopu)
 • E-mailová adresa (v případě objednávek v e-shopu)
 • Telefonní číslo (v případě objednávek v e-shopu)
 • Kontaktní adresa (v případě objednávek v e-shopu)
 • Název firmy (v případě objednávek v e-shopu)
 • Identifikační číslo (v případě objednávek v e-shopu)
 • Daňové identifikační číslo (v případě objednávek v e-shopu)
 • Místo podnikání (v případě objednávek v e-shopu)
 • Sdělení předávané formou poznámky v objednávkovém formuláři e-shopu

Kromě údajů poskytnutých v rámci objednávkového formuláře v e-shopu není poskytnutí osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 1 roku, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů:

Správce získává osobní údaje prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři e-shopu

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem uskutečnění nákupu a jsou nutné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem. Vaše údaje se archivují po dobu jeden rok ode dne odeslání objednávkového formuláře. Po této době dochází k jejich smazání.

Pro více informací o rozsahu zpracování osobních údajů můžete kontaktovat správce s využitím výše uvedených kontaktních údajů.

Poučení:

Správce tímto sděluje subjektu údajů, že:

 • Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, přičemž důvodem je zájem subjektu o uskutečnění nákupu zboží z e-shopu syrarnatonka.cz;
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu příslušných předpisů, nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci; při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s příslušnými právními předpisy. Odvolání souhlasu či námitky je možno zaslat na email: obchod@syrarnatonka.cz.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:

 • PPL pro účely zasílání objednávek z e-shopu

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

 • Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.
 • Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

 • Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování

 • Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

 • Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další a utomatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.
Item added to cart.
0 items -